Farmworkers, Work, & School
Displaying 51 - 51 of 51

Asurans Medikal

Gen yon nouvo lwa ki gen rapò ak asurans medikal nan peyi-a.  Avèk lwa sa-a, anpil moun ke nan USA legalman (sa ta kapab travayè ki gen viza H-2A) pral oblije achte asurans medikal. Asurans medikal se yon bon bagay.  Rezon pou lwa sa-a se pou ede moun jwenn asurans ke yo gen mwayen achte.