Rental Housing
Displaying 91 - 91 of 91
Icon for content type Article

Motèl, otèl, ak kay ki gen plizyè chanm yo lwe

Kreyòl Lalwa nan eta Maine plizoumwen klè sou pwoblèm lokatè (li plis sou dwa lokatè nan Maine nan seksyon kote nou pale kesyon lojman lokatif), lwa yo pa fin twò klè sou dwa moun ki rete nan motèl, otèl ak kay kote yo lwe plizyè chanm. Se la nou reponn kèk nan kesyon yo mande pi souvan sou tip lojman sa yo.